תקנון האתר: 

1. האתר הינו חנות וירטואלית שהוקמה ומופעלת על ידי Athleticult.

1.2 השימוש באתר Athleticult מוצע לגולשים כשהוא מותנה בקבלת התנאים, ההתניות וההודעות הכלולים בתקנון זה כלשונם והשימוש באתר זה ייחשב להסכמה מצד הגולש/ים לכל התנאים, ההתניות וההודעות. הגולש באתר Athleticult מצהיר ומתחייב כי הנו מודע לתקנון של האתר ומסכים להוראותיו.

1.3 אתר Athleticult עשוי להכיל קישורים לאתרי אינטרנט שאינם מופעלים על ידי Athleticult, אלא בידי גורמים אחרים שלAthleticult אין שליטה עליהם לרבות על התכנים שבדפי האינטרנט שלהם. קישורים אלה נועדו לנוחיות הגולש אולם, Athleticult, אינה נושאת באחריות על התכנים המופיעים באתרי הגורמים כאמור ואין בהכללת הקישורים כאמור באתר Athleticult משום אישור ו/או הסכמה לחומר והמידע המופיעים בהם.

1.4 אתר Athleticult מציע לגולשים מוצרים ושירותים, אשר נמכרים על ידי Athleticult ו/או מפיציה ברחבי הארץ.

1.5 כל השירותים והמוצרים הנמכרים באתר Athleticult, מוצעים לגולשים לרכישה במחיר הנקוב. כאשר קיימת אפשרות לחלק את התשלום למספר תשלומים, יפורט – בהתאם לבקשת הגולש – מספר התשלומים האפשרי, וסך כל תשלום. סכום כל תשלום כולל גם את חיוב הריבית שצורף למחיר המוצר, בהתאם למספר התשלומים שהתבקש על ידי הרוכש.

1.6 ידוע לגולש כי אתר Athleticult מציע לעיתים מוצרים במבצעים מיוחדים, מבצעי הנחות מיוחדים, מבצעי “טרייד אין” וכדומה וכי עליו לוודא את תנאיו ותקופת תוקפו של כל מבצע. בכל מקרה ידוע לגולש כי באתר Athleticult אין כפל מבצעים.

1.7 כל המבצע פעולת רכישה באתר Athleticult, מצהיר – בעצם ביצועה – כי הוא מודע לתקנון האתר ולכללים החלים על רכישת מוצרים באמצעות אתר Athleticult, כי הוא מכיר כללים אלה, מסכים לתחולתם על פעולת הרכישה.

1.8 Athleticult תעשה כל מאמץ לכך שהאתר יפעל כסדרו, יחד עם זאת עלולים לחול שיבושים בפעילותו של האתר אשר אינם תלויים בAthleticult. לפיכך Athleticult, לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף שיגרם למציעים, אם יגרם להם, עקב אי קבלת הצעתם לרכישת המוצר באמצעות האתר והמציעים פוטרים בזה את Athleticult, מכל נזק כאמור.

למען הסר ספק מובהר בזאת, כי השירות באתר ניתן לשימוש כמות שהוא (as is) ולפיכך לא תהיה למציע כל טענה, תביעה או דרישה כלפי Athleticult בגין תכונות האתר.

1.9 לבירורים ניתן לפנות Athleticult לפנות במייל ל [email protected] 

1.10 הפנייה בתקנון זה מנוסחת בלשון זכר, אולם היא מתייחסת לשני המינים ויש לראותה ככוללת, גם פנייה למין השני בהתאם.

2. מי זכאי לבצע פעולות רכישה

2.1 רשאים להשתתף ברכישה ולהגיש הצעות תושבי מדינת ישראל בני 18 ומעלה אשר ברשותם תעודת זהות תקפה וכרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי הישראליות.

2.2 כל אדם הכשיר לבצע פעולות רכישה של מוצרים המוצעים באתר Athleticult ו/או כל גוף משפטי, המאוגד ו/או הרשום בישראל, והמוסמך לבצע פעולות רכישה של מוצרים המוצעים באתר Athleticult , רשאי לבצע פעולת רכישה באתר בכפוף לתנאי תקנון זה (לעיל ולהלן : “הרוכש” ו/או “הגולש”).

2.3 פעולת רכישה של מוצרים באתר Athleticult, נעשית באמצעות כרטיס אשראי בלבד, שהונפק בישראל על ידי חברות אשראי הפועלות בישראל.

2.4 תנאי מוקדם לאישור פעולת הרכישה על ידי Athleticult הוא קבלת אישור של חברת האשראי – אשר באמצעות כרטיס שהנפיקה מבקש הרוכש לבצע את פעולת הרכישה – לביצוע עסקת הרכישה. לא התקבל אישור חברת האשראי במועד, לא יהיה כל תוקף לפעולת הרכישה על ידי הרוכש.

2.5 לצורך השלמת פעולת הרכישה, יידרש הרוכש למלא פרטים אישיים, לרבות פרטי התא האלקטרוני שלו באתר האינטרנט. מילוי הפרטים הינו תנאי לביצוע פעולת הרכישה.

2.6 Athleticult תהיה רשאית להתנות אספקת המוצר לרוכש בחתימת בעל כרטיס האשראי – לאחר זיהויו באמצעות תעודה מתאימה – על שובר כרטיס האשראי במעמד אספקת המוצר.

2.7  מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תהא Athleticult מתוקף מעמדה כמנהלת האתר, רשאית למנוע ממך להשתתף ברכישה בכל אחד מהמקרים הבאים:

2.8. אם מסרת במתכוון פרטים שגויים

2.8.1 אם ביצעת מעשה או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע בAthleticult או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות לקוחות Athleticult.

2.8.2 אם עשית שימוש בשרותיי Athleticult לביצוע מעשה בלתי חוקי או כדי לאפשר,להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה.

2.8.3 אם הפרת את תנאי הסכם זה או כל הסכם נוסף עם Athleticult או מי מטעמה

2.8.4 אם נמנעת בעבר, שלא כדין, מלשלם עבור מוצרים שרכשת באמצעות Athleticult.

2.8.5 אם כרטיס האשראי שברשותך נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.

3. המוצרים המוצעים לרכישה באתר Athleticult

3.1 המחירים המופיעים בדפי המכירה כמחירי המחירון של המוצרים ואינם בהכרח המחירים הנמוכים ביותר בהם ניתן לרכוש את המוצרים המוצעים. אתה נושא באחריות הבלעדית לבדוק את מחירי השוק של מוצרים בהם אתה מעוניין קודם להגשת הצעתך.

3.2 Athleticult מציעה לרכישה באתר מוצרים מגוונים על פי שיקול דעתה הבלעדי.

3.3 Athleticult מציעה לרכישה באתר מוצרים בכמויות, במחיר ובתנאים כפי שתמצא לנכון לפי שיקול דעתה הבלעדי. לAthleticult שמורה הזכות הבלעדית להוסיף מוצר על המוצרים המוצעים באתר ו/או לגרוע מהם מוצר, לקבוע את כמות כל מוצר שיוצא לרכישה, את אופן הרכישה ואת מחיר הרכישה.

3.4 תנאי מוקדם לאישור פעולת הרכישה הוא כי המוצר הנרכש מצוי במלאי Athleticult ו/או במלאי הספק. לפיכך אם לא תוכל Athleticult לספק את המוצר לרוכש עקב חוסר במלאי, תשיב Athleticult לרוכש את הסכום ששולם על ידו, או תבטל את חיוב כרטיס האשראי שלו ובמקרה זה,לא תהיה לרוכש כל טענה או תביעה כנגד Athleticult בעניין זה.

3.5 כל מוצר המוצע לרכישה באתר Athleticult ילווה בנתונים הבאים לפחות :

3.5.1 מחיר המוצר ותנאי התשלום האפשריים.

3.5.2 מחיר ההובלה או המשלוח. המחיר נכון להובלה או משלוח בתחומי הקו הירוק בלבד. Athleticult תהיה רשאית להתנות אספקת המוצר לשטח שמעבר לקו הירוק בתשלום מחיר הובלה שונה או תהיה רשאית שלא לספק מוצר ולבטל את העסקה לפי שיקול דעתה בלבד.

3.5.2.1.לAthleticult שמורה הזכות להודיע,כי מטעמים ביטחוניים ואחרים, אין באפשרותה לספק את המוצר לאותו אזור שצוין ע”י המציע ובמקרים כאמור,לא תתקבל הצעתו של המציע לרכישת המוצר והמוצר לא יסופק לו מבלי שהדבר יחשב להפרת הסכם כלשהו ע”י מי מהצדדים.

3.5.2.2 לAthleticult שמורה הזכות להודיע למציע, כי עקב נסיבות מיוחדות (כגון אספקת מוצר כבד לקומות גבוהות, או אספקת מוצר כבד או גדול למקום שאליו אין דרכי גישה סלולות ), בכוונתה לדרוש תוספת תשלום בגין דמי ההובלה. סרב המציע לשלם את התוספת שנדרשה ממנו, תהיה Athleticult רשאית לסרב לבצע את העסקה ובמקרה כאמור לא יסופק המוצר למציע.

3.5.3 דרך ומועד אספקת המוצר – מיום אישור חברת האשראי את פעולת הרכישה.

3.5.4 התקופה שבה ההצעה תהיה בתוקף – לגבי מבצעים מיוחדים. לגבי יתר המוצרים, שאינם מוצעים לרכישה במבצע מיוחד, תוקף ההצעה הנה למשך תקופת הופעתה באתר Athleticult ובכפוף לתנאים המפורטים בתקנון זה.

3.5.5 מפרט כללי של המוצר.

3.5.6 זהות חברת השירות.

3.6 ככל שיש בAthleticult קישוריות (“לינקים”) לאתרים אחרים,לא תישא Athleticult באחריות לתוכנם של אותם אתרים, למידע המתפרסם בהם- לרבות שלמותו, דיוקו, עדכניותו, ונכונותו- או לכל פרט אחר הקשור עמם.

Athleticult לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף,כספי או אחר, שייגרם לך כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע המופיע בשירותים שתגיע אליהם באמצעות Athleticult.

4. אופן ביצוע פעולת רכישה

4.1. רוכש רשאי לרכוש כל מוצר המוצע באתר Athleticult ללא הגבלה של מספר היחידות הנרכשות בכפוף להימצאותן במלאי

4.2 בעת ביצוע פעולת הרכישה יידרש הרכוש להכניס למערכת פרטים אישיים שלו, לרבות שמו וכתובתו וכן מספר וסוג כרטיס האשראי באמצעותו הוא מבקש לבצע את עסקת הרכישה. Athleticult ו/או מפעילי האתר לא יהיו אחראים לטעות בביצוע עסקת הרכישה הנובעת מהכנסת פרטים שגויים או פרטים כלשהם על ידי הרוכש למערכת.

במקרה בו בחר מבצע הפעולה שלא להשאיר את פרטי כרטיס האשראי, אלא כי ייווצר עמו קשר טלפוני לצורך ביצוע קבלת פרטי האשראי, תחשב הפעולה כמושלמת רק לאחר מסירת פרטי האשראי ע”י מבצע הפעולה. במקרה כאמור, יחשבו מועדי המשלוח רק החל ממועד קבלת פרטי האשראי ואישור העסקה ע”י חברת כרטיסי האשראי. יובהר ויודגש, היה והלקוח בחר באפשרות שייווצר עמו קשר טלפוני לצורך ביצוע קבלת פרטי האשראי, והלקוח לא השיב לפניה הטלפונית ו/או באמצעות דואר אלקטרוני של וואלה בתוך 7 ימים ממועד הפניה, תהיה Athleticult זכאית לבטל את ההזמנה.

4.3 . אספקת המוצר תבוצע לכתובת שצוינה על ידי הרוכש ואליה בלבד.

4.4 . פרטי פעולת הרכישה ופרטי הרוכש ישמשו לשימושה הפנימי של Athleticult בלבד ולא יועברו על ידה לכל גורם אחר, למעט העברת הפרטים לחברת האשראי לשם קבלת אישור לביצוע עסקת הרכישה. הרוכש מסכים כי Athleticult תשמור את פרטיו במערכת נתוניה.

4.5 על מנת שהצעה כלשהי או עדכון של הצעה יתקבלו למערכת, עליהם להיקלט במחשבי Athleticult באופן תקין ומסודר,כשהם מכילים את כל הפרטים הנדרשים. Athleticult לא תתחשב בהצעות או אם ההצעה או העדכון כוללים פרטים שאינם קריאים, וזאת גם אם מקור התקלה הוא במחשבי Athleticult.

4.7 איסוף עצמי- במידה ותבחר האופציה של איסוף מוצר עצמאית על הרוכש להגיע לאחר תיאום מראש ובזמן שנקבע עבורו. אין להגיע ללא תיאום מראש, המוצר יסופק רק עם הצגת תעודה מזהה של בעל כרטיס האשראי.במקרה של הובלה עצמית לא יחויב הרוכש בדמי הובלה.

5. ביטול עסקת הרכישה

5.1 זכותו של הרוכש לבטל בכתב את עסקת הרכישה בתנאים הבאים :

5.2 כאשר העסקה היא לרכישת מוצר: על ידי הודעה בכתב למשרדי Athleticult בתוך ארבעה עשר ימים מיום שקיבל הרוכש את המוצר או מיום שקיבל הרוכש מסמך המכיל את הפרטים הכלולים בסעיף 14 ג` (ב) לחוק הגנת הצרכן, תשמ”א – 1981 (להלן : “חוק הגנת הצרכן”), לפי המאוחר.

5.3 כאשר העסקה היא לרכישת שירות: בתוך ארבעה עשר ימים מיום עשיית העסקה ובלבד שביטולה ייעשה לפחות שני ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן.

5.4 לא ניתן לבטל עסקה לרכישת טובין פסידים, טובין שיוצרו במיוחד בעבור הרוכש בעקבות העסקה וטובין הניתנים להקלטה, לשעתוק או לשכפול, שהרוכש פתח את אריזתם המקורית.

5.5 תוצאות ביטול העסקה יהיו בהתאם להוראות סעיף 14 ה` לחוק הגנת הצרכן. יודגש כי בהתאם להוראות אלה, חלה חובת החזרת המוצר למחסני המשווק על הרוכש, למעט אם הביטול נבע מפגם במוצר או עקב אי התאמתו לפרטים שהוצגו לגביו באתר Athleticult או במסמך שנמסר לרוכש. בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן רשאית Athleticult לדרוש מן הרוכש דמי ביטול, אם הביטול לא נעשה בשל פגם או אי התאמה כאמור, כמפורט בסעיף 14 ה` לחוק הגנת הצרכן. כמו כן, במקרה של ביטול כאמור, אם פחת ערך המוצר בשל הרעה משמעותית במצבו, רשאית Athleticult לגבות פחת זה מהלקוח.

5.7 פחת בערך המוצר יחשב כאשר המוצר נפתח מאריזתו המקורית ואינו יכול להיארז שוב ללא פגם במוצר או באריזה .

5.8 ביטול עסקת הרכישה שלא על פי תנאים אלה, לא יהיה לו כל תוקף.

יובהר ויודגש: ביטול העסקה, שלא עקב פגם, כאמור לעיל, ע”י מבצע הפעולה, כפוף לכך שמבצע הפעולה יחזיר את הנכס באריזתו המקורית, שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא.

זכור: חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981, (להלן: “חוק הגנת הצרכן”), קובע כי במידה ובחרת לבטל את העסקה שלא עקב פגם בנכס נושא החוזה או העסקה, או עקב אי התאמה בין הנכס או בין השירות, לבין הפרטים שנמסרו לך, רשאים בעלי החנות לגבות ממך דמי ביטול בשיעור של עד 15% ממחיר המוצר אותו רכשת , או 100 ש”ח לפי הערך הנמוך מביניהם. בנוסף רשאים בעלי החנות לגבות ממך דמי הובלה והרכבה (בהתאם למחיר המפורסם באתר) מלאים, ודמי פינוי בסך של 150 ש”ח.

6. תשלום

6.1 חיוב הרוכש בגין המוצר שרכש יבוצע באמצעות כרטיס האשראי באופן מיידי לאחר רכישת המוצר על ידו, ובכפוף לאישור חברת האשראי.

6.2 ברכישת מוצר בתשלומים, בהתאם לתנאי התשלום שיפורטו באתר, יבוצע חיוב הרוכש באמצעות כרטיס האשראי בדרך של חיוב חשבונו אחת לחודש בתשלומים קבועים הכוללים כבר את חיוב הריבית (ריבית אפקטיבית בשיעור) על תשלומים קבועים אלה, אותם התחייב הרוכש לשלם עבור המוצר, לא יתווספו סכומים נוספים בגין הפרשי הצמדה ו/או ריבית, ואלה יחויבו במועדי החיוב הרגילים של כרטיס האשראי של הרוכש, בהתאם לתנאי הרכישה המפורסמים באתר לגבי כל מוצר.

7. אחריות ושירות

7.1 כל המוצרים המוצעים לרכישה באתר Athleticult הנם חדשים אלא אם צוין אחרת, באריזותיהם המקוריות וחלים לגביהם כללי האחריות כפי שיצוינו בתעודת האחריות שמצורפת למוצרים בעת משלוחה לרוכש.

7.2 האחריות לפעולתם התקינה של המוצרים חלה על החברה החתומה על תעודת האחריות שסיפקה את המוצר לרוכש.

8. תנאים נוספים

8.1. Athleticult שומרת על זכותה לשנות תקנון זה, להוסיף עליו ו/או לגרוע מהוראותיו. כל עסקת רכישה כפופה להוראות התקנון שיהיה אותה עת בתוקף ויפורסם באתר Athleticult.

8.2 אין באמור בדפי האינטרנט שבאתר Athleticult משום מצג מצד Athleticult ו/או ספקיה השונים בדבר התאמה למוצרים והשירותים הנלווים שניתנים על ידי Athleticult. בשום מקרה לא תחול על Athleticult אחריות בגין נזק ישיר ו/או עקיף או כל נזק מכל סוג ומן שהוא הנובע משימוש באתר Athleticult.

8.3 ידוע לגולש כי Athleticult תהא פטורה מכל נזק, הפסד או הוצאה (להלן: “נזק”) העלולים להיגרם לגולש באתר Athleticult כתוצאה משיבוש בנתונים, שיבושים כלשהם בקווי התקשורת ו/או תפקוד אלקטרוני או מכני לקוי לרבות חשיפה וגילוי מידע על הגולש כתוצאה משימוש באתר Athleticult.

8.4 ידוע לגולש כי Athleticult ו/או מי מטעמה אינם אחראים לכך שהשרת, אשר באמצעותו עובד אתר Athleticult יהיה נקי מוירוסים או מרכיבים אחרים אשר עלולים לפגוע במחשב האישי של הגולש או בציוד אחר של הגולש בזמן שהוא נכנס לאתר Athleticult.

8.5 כל המחירים המוצגים באתר Athleticult כוללים מע”מ וכן דמי הובלה.

8.6 תמונות המוצרים המוצגות באתר Athleticult הינן להמחשה בלבד ואינן מחייבות. ידוע לגולש כי מאחר והתמונות מוצגות על גבי צג המחשב ו/או מודפסות על ידי הגולש, יתכנו הבדלים ושינויים בין מראה מוצרי Athleticult שבתמונה על גבי דפי האינטרנט של האתר לבין מראם במציאות. כמו כן, ידוע לגולש כי אין להסתמך על ייעוץ, מכל מין וסוג שהוא, שהתקבל באמצעות אתר Athleticult וכי על הגולש להתייעץ עם בעלי מקצוע מתאימים. בכל מקרה של סתירה בין תיאור המילוי לבין התמונה יגבר התיאור המילולי על התמונה.

8.7 במידה וגורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת Athleticult יעכבו ו/או ימנעו את מכירת המוצרים או כל חלק מהם, באופן מלא או בכל אופן שהוא, ו/או ישפיעו על מועדי אספקת המוצרים לרוכשים ו/או יפגעו במערכות המחשב ו/או התקשרות ובמערכת הנתונים של אתר Athleticult, ו/או אם יחולו בין מועד ביצוע פעולת הרכישה למועד האספקה המתוכנן על פי תנאי רכישת המוצרים שינויים בשיעורי המס ו/או ההיטלים החלים על המוצרים נשוא העסקה אשר שיעורם עולה על 5%, רשאית Athleticult להודיע על ביטול עסקת הרכישה מבלי שהדבר יחשב להפרת הסכם מצידה.

8.8 במידה שתחול או תתגלה טעות בתיאור המוצר, במחירו, בתנאי התשלום המפורטים לידו, בתמונתו או בכל חומר אחר הנוגע למוצר או בקבלת הנתונים מן הרוכש, תהיה Athleticult רשאית לבטל את עסקת הרכישה בכל מועד עד אספקתו לרוכש מבלי שהדבר יחשב להפרת הסכם מצידה.

8.9. במידה ויתברר כי Athleticult אינה יכולה, במסגרת אמצעיה הרגילים, לספק את המוצרים לרוכש במקום מגוריו ו/או היא אינה מסוגלת להבטיח כי חברות השירות יעניקו למוצרים שירות במקום מגורי הרוכש, תהיה Athleticult רשאית לבטל את עסקת הרכישה בכל מועד עד אספקת המוצר לרוכש מבלי שהדבר יחשב להפרת הסכם מצידה.

8.10 בוטלה העסקה על פי סעיפים 41, 40, 39 לעיל, תשיב Athleticult לרוכש את מלוא התמורה ששילם (אם שילם) מינוס 5% ו/או תבטל את חיוב כרטיס האשראי שלו, והרוכש לא יהיה זכאי לכל פיצוי בגין ביטול העסקה.

8.11. מחיר המוצר המפורט לעיל אינו כולל את עלות ההובלה ההרכבה והפינוי.

.8.12 ידוע לגולש באתר Athleticult כי מלוא הזכויות מכל מין וסוג שהם, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור, זכויות יוצרים, כל פטנט, סוד מסחרי, סימן מסחרי וכל זכות קניינית באתר Athleticult הנם בבעלותה הייחודית, המלאה והמוחלטת של Athleticult. הגולש באתר מתחייב שלא להכניס שינויים באתר Athleticult ושלא לבצע כל פעולה של העתקה, שכפול ו/או פרסום ללא הסכמתה של Athleticult מראש ובכתב. על אף האמור, הגולש רשאי לעשות להשתמש באתר Athleticult אך ורק על מנת לבצע הזמנת ורכישת מוצרי Athleticult ו/או קבלת מידע. אין לעשות באתר זה שימוש למטרות אחרות.

8.13 ידוע לגולש כי Athleticult שומרת לעצמה את הזכות לסרב ולהעניק, בכל עת, גישה לאתר Athleticult, לפי שיקול דעתה הבלעדי, וללא כל התראה מוקדמת.

8.14. ידוע לגולש כי Athleticult לא תישא באחריות לפעילות בלתי חוקית על ידי הגולש באתר Athleticult או כל גורם אחר שאינו בשליטתה של Athleticult.

8.15 בכל מחלוקת שעניינה עסקת הרכישה, תהא לבית המשפט המוסמך בתל אביב יפו סמכות שיפוט ייחודית ובלעדית.

8.16 . כל הודעה לרוכש תבוצע לכתובת ו/או על פי הפרטים שהוכנסו למערכת, במהלך ביצוע פעולת הרכישה. הודעה כאמור שנשלחה בדואר, תיחשב כאילו הגיעה לידי הרוכש בתוך 7 ימים מיום שנמסרה למשלוח.

9. סודיות פרטי המשתתף במכירה ופרטיות

9.1 Athleticult תעשה כמיטב יכולתה באמצעים העומדים לרשותה לשמור על סודיות פרטי המשתתפים במכירה ומניעת הגעתם לדי גורמים זרים. מאחר שמדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת אין באפשרותה של Athleticult להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה או חשיפת המידע האגור. אם למרות אמצעי האבטחה שנוקטת Athleticult יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע Athleticult – לרבות מידע שנאגר אודות מציעים- או להשתמש בו לרעה, לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי Athleticult.

9.2 הפרטים האישיים שאתה מוסר בעת הגשת ההצעה יישמרו במאגרי המידע של Athleticult. Athleticult שומרת לעצמה את הזכות לאסוף בעת השימוש בAthleticult מידע אודות הרגלי הקניה שלך, צרכיך, מוצרים שרכשת, עמודים שצפית, הצעות שעניינו אותך, אמצעי התשלום ששימשו אותך וכל מידע אחר.

9.3 Athleticult לא תעביר את פרטיך לצד שלישי (ככל שפרטים אלו מזהים אותך) אלה במקרים המפורטים להן:

9.3.1 העברת פרטיך כזוכה במכירה לחברה המציעה לצורך אספקת המוצרים שנמכרו.

9.3.2 אם ביצעת מעשה או מחדל הפוגעים או עלולים לפגוע בAthleticult או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות לקוחות Athleticult והחברות המציעות.

9.3.3 אם עשית שימוש בשירותי Athleticult לביצוע מעשה בלתי חוקי או כדאי לאפשר, להקל, לסייע, או לעודד ביצועו של מעשה כזה.

9.3.4 אם הפרת את תנאי הסכם זה או כל הסכם נוסף אם Athleticult או מי מטעמה.

9.3.5 אם התקבל בידי Athleticult צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטיך לצד שלישי.

9.3.6 בכל מחלוקת, טענה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין Athleticult.

9.3.7 אם Athleticult תתמזג או תארגן את פעילות במסגרת תאגיד אחר היא זכאית להעביר לאותו תאגיד העתק מן המידע הנאגר אודותיך בAthleticult, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו את הוראות סעיפי הפרטיות האלו.

9.3.8 Athleticult רשאית להשתמש בפרטים האישיים שמסרת בעת ההזמנה ובכל מידע שייאגר אודותיך בעת השימוש בAthleticult לצורך הפקה וניתוח של מידע סטטיסטי. Athleticult תהיה רשאית למסור נתונים סטטיסטיים ואחרים לצדדים שלישיים ובלבד שאין הנתונים מתייחסים אליך אישית או מזהים אותך באופן אישי.

10. הקניין הרוחני

10.1 כל זכויות הקניין הרוחני בAthleticult, לרבות הפטנטים, זכויות היוצרים, המדגמים, השיטות והסודות המסחריים, הנם רכושה של Athleticult בלבד. זכויות אלה חלות, בין השאר, על עיצובו הגרפי של אתר Athleticult, בסיסי הנתונים בו (לרבות רשימות המוצרים, תיאור המוצרים וכדומה), קוד המחשב של האתר וכל פרט אחר הקשור להפעלתו.

10.2 אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מן האתר (לרבות סימני מסחר, תמונות, טקסטים וקוד מחשב, ללא קבלת רשותה של חברת Athleticult מראש ובכתב).

 

לפרטים נוספים אנו מזמינים אתכם ליצור קשר איתנו
במייל: [email protected]

טלפון: 052-8081477